Javni poziv za udruge

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu od 28. veljače 2014., a sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu Narodne novine“, br. 151/2013.), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje

 

Javni poziv

za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu

 

I.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom,provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.

 

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.

 

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom,nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

 

II.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

 

      IPA – I. komponenta

      IPA Prekogranična suradnja

      Europska teritorijalna suradnja

      Operativni program Razvoj ljudskih potencijala

      Europa za građane

      Erasmus+

      Sedmi okvirni program (FP7)

      Mladi na djelu

      PROGRESS

      Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva

      Grundtvig

      Leonardo da Vinci

      Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini

      IPA INFO – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini

      Višekorisnička IPA

      Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.

 

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

 

1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:

a. tijekom 2013., ukoliko se aktivnosti

·        većinskim dijelom provode tijekom 2014. ili

·        provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2014. godini;

b. tijekom 2014. godine;

 

2. za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:

a. tijekom 2013., ukoliko se aktivnosti

·        većinskim dijelom provode tijekom 2014. ili

·        provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2014. godini;

b. tijekom 2014. godine.

 

III.

Prijava za sufinanciranje podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, koji se dostavlja u papirnatoj verziji i elektroničkom obliku (na CD-u)

Prijavi za sufinanciranje obavezno se prilaže:

 - Preslik ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ILI potvrda o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije u formatu ispisa internetske stranice

   (u slučajevima kada je preduvjet početka provedbe aktivnosti službena objava rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije, a ne potpisivanje ugovora)

  - Preslik obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom

  - Preslik obrasca proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom)

  - Izjava o sufinanciranju, koja treba sadržavati sljedeće informacije:

·        o ostvarenom sufinanciranju za projekt (prema ugovorima o sufinanciranju koji su već zaključeni) i/ili

·        o očekivanom sufinanciranju za navedeni projekt (prema upućenim prijavama za koje se tek očekuje odgovor) ili

·        o tome da projekt nije sufinanciran iz drugih izvora

 - Preslik partnerskog sporazuma iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom

   provedbenom agencijom)

 - Preslik potvrde o ostvarenoj financijskoj potpori iz nekog drugog izvora financiranja (ukoliko je financijska potpora ostvarena)

 - Preslik obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koje su do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje zaprimljena od strane Ugovornog tijela, ukoliko su ista predviđena projektom

 

IV.

Prijava za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju, s naznakom PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE, može se dostaviti ili osobno ili poštom na adresu:

Vlada Republike Hrvatske

Ured za udruge

Radnička cesta 80/V

10000 Zagreb

 

V.

U tijeku kalendarske 2014. godine istoj organizaciji kao podnositelju prijave mogu se sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od 3 projekta. Ugovor o sufinanciranju za pojedini projekt zaključuje se samo jedanput, neovisno o trajanju provedbe projekta.

 

VI.

Prijave za sufinanciranje procjenjivat će Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata i programa udruga koje imenuje ravnatelj Ureda za udruge. Prije procjene Povjerenstvo će provjeravati vodi li podnositelj prijave uredno financijsko poslovanje i izvršava li uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora. Svoje mišljenje udovoljavanja li prijava propisanim uvjetima Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ureda za udruge, koji donosi Odluku o sufinanciranju, temeljem koje nositelj projekta,odnosno partner s Uredom za udruge potpisuje Ugovor o sufinanciranju.

 

VII.

Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.

 

VIII.

Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2014. godine.

 

Zagreb, 28. veljače 2014.